• Gratis levering vanaf €30
 • Veilige betaling
 • Voor 15u besteld, morgen in huis
 • Erkende apotheek

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Neopharma
Adres: Legeweg 231, 8000 Brugge
Email:
Ondernemingsnummer: 0479.211.276
BTW-nummer: BE 0479.211.276

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Neopharma is de online apotheek van Apotheek Cannaert. De hoofdzetel is gevestigt in de Legeweg 231 te Sint-Andries met APB nummer 312805.. Ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0479.211.276.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze online apotheek (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de online apotheek Neopharma moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door neopharma aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen en exclusief verzendingskosten.

De aangeboden producten worden aangerekend op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestellingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Neopharma behoudt zich het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Neopharma worden gecorrigeerd.

Artikel 3: Aanbod

De producten aangeboden op neopharma zijn vrij verkrijgbaar in de openbare apotheek. Voorschriftplichtige geneesmiddelen (en medicatie op schriftelijke aanvraag) mogen niet online aangeboden worden en zitten bijgevolg niet ons online assortiment.

De informatie en eigenschappen van de medische producten op de website van neopharma zijn zorgvuldig samengesteld inclusief de informatie geleverd door partners en leveranciers. Bepaalde karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto weergegeven op Neopharma. Wanneer een offerte op naam van de cliënt opgesteld is, is deze 2 weken geldig, tenzij een ander termijn op de offerte staat. Neopharma en haar koper gaan akkoord dat bij gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 4: Betaling

Na het kiezen van een artikel bij Neopharma wordt de bestelprocedure afgehandeld via het winkelmandje. De klant krijgt een overzicht van de gekozen producten met een duidelijke aanduiding van de te betalen prijs. Na het selecteren van de verzendmethode en betaalmethode kan de bestelling worden afgerond. De klant krijgt na het afronden van de bestelling  een aankoopbevestiging op het scherm en via email met een duidelijk overzicht van de aangekochte goederen. De bestelling moet betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden op het moment dat de bestelling geplaatst wordt.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart

 • via bankcontact

 • via bankoverschrijving

 • via paypal

 • via KBC/CBC Payment button

 • via Belfius direct net

 • via ING home pay

 • via SOFORT Banking

 • via iDEAL

Neopharma is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De betaling wordt uitgevoerd door Mollie.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland

De levering gebeurt door Bpost, de verzendingskosten worden uitdrukkelijk vermeld bij het afhandelen van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan neopharma via info@neopharma.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Neopharma was geboden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Neopharma is niet verantwoordelijk wanneer de levertermijn overschreden wordt door onvoorziene omstandigheden, overmacht en als de bestelling verloren raakt door derden. Wanneer dit laatste zich voordoet, zal een onderzoek worden ingesteld bij de voerder. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen. Tijdens deze periode kan niet worden overgegaan tot tot terugbetaling of opnieuw verzenden van het product. De teruggestuurde producten worden enkel aanvaard in originele staat met accessoires, adviezen, stalen en documentatie inbegrepen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Neopharma.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Neopharma te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Neopharma.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Bij volgende producten worden hierop een uitzondering gemaakt: Humane geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden, behalve in geval van gebrek. Voedingsartikelen en cosmetica (verbruiksartikelen) waarvan de verpakking is geopend. Ingewisselde of ingevulde vouchers en tegoedbonnen kunnen niet worden teruggenomen. Artikelen die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden of waarvan de verpakking is geopend.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Neopharma, Legeweg 231, 8000 Brugge, België, info@neopharma.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: "De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.neopharma.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Neopharma heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Neopharma, Legeweg 231, 8000 Brugge, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Neopharma zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Neopharma alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Neopharma op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Neopharma wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Neopharma betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

7. Gebreken en klachtindiening

Bij ontvangst van het product is de koper steeds verplicht om onmiddellijk en nauwkeurig te controleren.

De Koper is steeds verplicht de medische producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de medische producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Apotheek-online schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de medische producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de medische producten bij de vervoerder.  Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de medische producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Apotheek-online is in dat geval vrij de medische producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

“Onze medische producten, zoals voorschriftvrije geneesmiddelen of parafarmaceutische medische producten en andere zijn goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bederfbare goederen), vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van het herroepingsrecht. De aangekochte medische producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Er is dus geen recht of mogelijkheid tot herroeping aanwezig. Je aankoop is bijgevolg definitief

11.1. Pharma2go en de apotheek Parc Astrid (alsook de apotheker-titularis) kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van Pharma2go, de apotheek Parc Astrid of de apotheker-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

11.3. De aansprakelijkheid van Pharma2go/Parc Astrid zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

11.4. Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch Pharma2go, noch de apotheek Parc Astrid of zijn apotheker-titularis kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site Pharma2go.

 

9. Houdbaarheid, Conformiteit en Garantie

Wij bieden de garantie dat onze geleverde goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachting van die de cliënt.

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Apotheek-online geleverde medische producten wettelijk geregelde kwaliteitscontroles. De minimale houdbaarheidsdatum is de datum tot waarop een (voedings)middel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard. Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet geopend is en zolang de bijzondere bewaarvoorschriften nageleefd werden. De houdbaarheidsdatum op levensmiddelen is een aanwijzing van de producent. Tijdens de vermelde termijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt wanneer de bewaaromstandigheden, op het etiket vermeld, ook gerespecteerd zijn. De bewaaromstandigheden op het etiket hebben daarom hun belang. De houdbaarheidsdatum staat in verband met de bijzondere bewaaromstandigheden. Hierdoor zijn alle schakels van de voedingsketen verantwoordelijk voor de kwaliteit; van de producent en alle tussenpersonen (groothandelaars, vervoerders, winkeliers) tot consument (tijdens en na de aankoop). Eenmaal de verpakking geopend, houdt de garantie op. De kwaliteit van het product is gegarandeerd zolang de verpakking intact blijft. Eens geopend, wordt het voedingsmiddel een kwetsbaar product en vervalt de aangegeven datum. Er is geen wettelijke verplichting om niet-voorverpakte levensmiddelen te etiketteren.

Voor zaken andere dan etenswaren die niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de Koper Apotheek-online hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

12.1. Alle Producten aangekocht bij Pharma2Go genieten van de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, voor een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van het Product, op voorwaarde dat de Klant het gebrek niet kende of niet geacht wordt het te kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, en dit, voor zover het gebrek zich voordoet binnen twee (2) jaar na de levering.

De Klant dient Pharma2Go schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De terugzendingskosten van het niet-conforme Product zullen door Pharma2Go worden gedragen, voor zover ze zullen uitgevoerd worden door de postdiensten vertrekkend vanuit België.

Niettemin, zal de Klant alle risico's dragen verbonden aan het verlies van het Product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van een aankoop bon, met een waarde op de volgende Bestelling, of inbegrepen zijn in de eventuele teruggave.

12.2. In geen enkel geval kunnen Pharma2go of de apotheek Parc Astrid verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Pharma2go of Apotheek Parc Astrid is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek 'contacteer ons'.

 

10. Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht is Neopharma niet genoodzaakt om zijn verplichtingen tegenover de andere partij na te komen. Neopharma is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Overmacht wordt aanzien als de nakoming van haar verplichting tegenover de andere partij wordt verhinderd door een van haar wil onafhankelijke opstandigheid.

11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendom: teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website blijven behouden bij Neopharma. Deze zijn beschermd door het auteursrecht. Niets mag worden aangepast, overgenomen of gepubliceerd in welke vorm ook zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Neopharma. Alle URL’s die worden vermeld op de website zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid te bezoeken door de koper.

 

12. Verwerking persoonsgegevens

Het verzamelen van de persoonsgegevens is essentieel voor de verwerking en versturing van de bestelling. Ook voor het opstellen van de rekening en garantie is dit noodzakelijk. Bij gebrek aan gegevens wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Neopharma respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Deze wet werd gewijzigd door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.

De gegevens moeten nauwkeurig zijn en worden verzameld voor een duidelijk en wettelijk doel. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  De persoonsgegevens van de koper zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Bij de overeenkomsten en aanbiedingen wordt uitsluitend het Belgisch recht gehanteerd. Het Weens koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Ook is Neopharma in geval van klachten en betwistingen aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen. Bij geschillen of moeilijkheden bij een aanbieding van Neopharma of bij het uitvoeren van een overeenkomst verbinden de cliënt en Neopharma om -voordat er gerechtelijke stappen worden ondermonen- een mogelijkheid te bieden of te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Alle geschillen die niet kunnen opgelost worden, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, met uitzondering van een dwingende wetsbepaling die bepaalt dat andere rechter is bevoegd.